Tag Archives: ประชุมสัมมนา

เดอะ คอนเน็คชั่น คือ…

ศูนย์ประชุม-สัมมนา-เดอะ-คอนเน็คชั่น

เดอะ คอนเน็คชั่น เล็งเห็นความสำคัญของผู้คน ที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาตนเอง เพื่อการทำงาน หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับการให้ความสำคัญข้างต้น