การเรียนการสอนกับการระบาด (โควิด-19) ระลอกใหม่

เดอะ คอนเน็คชั่น new normal

การเรียนการสอนกับการระบาด (โควิด-19) ระลอกใหม่

ห้องออดิทอเรี่ยม เดอะ คอนเน็คชั่น

หากจะกล่าวถึงการเรียนการสอน หรืองานสัมมนาวิชาการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในตอนนี้ คงจะเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ แต่จะมีหนทางไหน หรือวิธีการอย่างไร ให้ผู้คนได้รับความรู้ เพิ่มพูนความสามารถได้ เพราะการศึกษาหาความรู้ เติมเต็มประสบการณ์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้คน และองค์กร ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

ในปัจจุบัน อาจมีเทคโนโลยี ที่สามารถให้หลาย ๆ คน ศึกษาหาความรู้ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล (หรือการเรียนออนไลน์) แต่นั่นก็ยังไม่สามารถครอบคลุมผู้คนส่วนใหญ่ได้ เพราะ ส่วนใหญ่แล้วนั้น ถือเป็นเรียนแบบปลายปิด (ไม่สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือ เสนอข้อคิดเห็นได้) หรือต่อให้สามารถทำการสอนผ่านการประชุมทางไกลผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ก็ยังไม่คลอบคลุมคนส่วนใหญ่ได้อยู่ดี เพราะหลาย ๆคน ยังไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ หรืออาจจะไม่มีความสามารถในการใช้งาน

แต่จะให้ทำอย่างไรได้ ในเมื่อสถานการณ์ยังคงเป็นไป และอาจยังไม่สามารถควบคุมได้ ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ เป็นสิ่งจำเป็น ต่อหลาย ๆ คน และ ต่อคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ งานสัมมนา จึงถือเป็นเรื่องจำเป็น

เพียงแค่ จัดงานตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการดังนี้

  • มีมาตรการ วัดอุณหภูมิร่างกาย และคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จามหรือเป็นหวัด สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน
  • มีมาตรการ ลงบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน โดยระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ทุกคน รวมถึงการสแกนแอฟพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
  • มีมาตรการ ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการจัดงานสัมมนา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
  • มีมาตรการ ให้พนักงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ
  • มีมาตรการ ให้การล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  • มีมาตรการ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร
  • มีมาตรการ ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนามิให้แออัด หรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถมั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดงานสัมมนา หรือเข้าร่วมงานได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย ห่างไกล จากโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

เดอะ คอนเน็คชั่น ให้บริการจัดงานประชุม-สัมมนา ครบวงจร สะดวกด้วยการเดินทาง ที่ตั้งอยู่ ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ตินลาดพร้าว (ประตู 4) มั่นใจได้เพราะเราดำเนินการจัดงานตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด แน่นอน