Monthly Archives: พฤษภาคม 2022

THE CONNECION START UP to SUCCESS

แน่นอนว่าหากคุณต้องการทำธุรกิจ ปัจจัยแรกที่สำคัญ คือ “เงิน” เพราะเงินถือเป็นปัจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ แต่หากจะถามว่า นอกจากเงินแล้ว อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือ “คอนเน็คชั่น” หากคุณต้องเริ่มธุรกิจจาก “ศูนย์”