Monthly Archives: ตุลาคม 2021

กูโรตี มีห้องประชุม

กูโรตี มีห้องประชุม

Co-Working Space หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่บ้าง ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้สถานที่เหล่านี้ ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19